REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SPÓŁKĘ COMMSBLACK SP. Z O.O. SP.K. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Stron w zakresie świadczenia usług przez Spółkę COMMSBLACK Sp. z o.o. sp.k.

Definicje:

 1. Administrator spółką pod firmą COMMSBLACK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Balicka 100 (30 – 149 Kraków), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000678050, NIP 6772420254, REGON 367297889, e-mail: info@commsblack.com nr tel.600 066 539
 2. Amerykańskie Systemy Przetargów Publicznych: systemy na których publikowane są ogłoszenia o zamówieniach udzielanych przez administrację federalną USA, serwisy poświęcone zamówieniom publicznym, zawierające m. in. wyszukiwarkę umożliwiającą znajdowanie ogłoszeń o zamówieniach udzielanych przez departamenty i agencje federalne USA, systemy umożliwiające m.in. rejestrowanie się przedsiębiorcom, którzy chcą dostarczać towary lub świadczyć usługi na rzecz administracji federalnej USA. Są to systemy : FBO, DUNS, NCAGE, SAM.
 3. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku (czasu polskiego), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. Opłata: opłata za wybrane przez Użytkownika i świadczone przez Administratora na rzecz Użytkownika Usługi;
 5. Formularz Rejestracyjny: formularz dostępny w Serwisie umożliwiający Rejestrację i utworzenie Konta;
 6. Hasło: ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w procesie Rejestracji.
 7. Login: adres e-mail Użytkownika konieczny do uzyskania dostępu do Konta, podawany przez Użytkownika podczas Rejestracji;
 8. Konto: indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór zasobów w Serwisie, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika w wyniku Rejestracji, dzięki któremu możliwa jest edycja ww. danych, a także korzystanie z Serwisu przez Użytkownika;
 9. Potwierdzenie Zawarcia Umowy: informacja obejmująca potwierdzenie zawarcia Umowy, która jest przekazana przez Administratora Użytkownikowi na wskazany przez niego przy rejestracji adres e-mail, niezwłocznie po akceptacji warunków Umowy dokonanej przez Użytkownika;
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin określający warunki i zasady korzystania z Usług, udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającej zapoznanie się z nim w każdej chwili na stronie internetowej Serwisu;
 11. Rejestracja: jednorazowa czynność dokonywana przez Użytkownika zgodnie z Regulaminem, z wykorzystaniem Formularza Rejestracyjnego w celu utworzenia Konta, umożliwiająca korzystanie z Usług. Rejestracja zostaje potwierdzona przez Administratora;
 12. Serwis: serwis internetowy pod nazwą www.commsblack.com;
 13. Umowa: umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Administratorem oraz Użytkownikiem, na podstawie której Administrator zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Użytkownika Usługi, a Użytkownik zobowiązuje się zapłacić Administratorowi Opłatę za korzystanie z tejże Usługi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
 14. Usługa: usługi świadczone odpłatnie przez Administratora na rzecz Użytkownika, polegające na rejestracji i utrzymaniu Użytkownika w czterech Amerykańskich Systemach Przetargów Publicznych: FBO, DUNS, SAM, NCAGE umożliwiających Użytkownikowi w sposób obszerny zapoznanie się z aktualnymi Zamówieniami Publicznymi i złożenie przez Użytkownika (nieodpłatnie) lub Administratora (na podstawie odrębnego porozumienia oraz dodatkowej opłaty) potrzebnych dokumentów przetargowych;
 15. Użytkownik: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta z Usług, na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Serwis oraz Usługi nie są przeznaczone dla konsumentów w rozumieniu art. 22.1 Kodeksu cywilnego. Administrator nie odpowiada za to, czy Użytkownik spełnia wymogi formalne do ubiegania się o udzielnie Zamówienia publicznego;
 16. Wybór Wariantu Usługi: czynność dokonana przez Użytkownika, polegająca na złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i warunkami Serwisu oraz wybraniu rodzaju usługi, który ma świadczyć Administrator na rzecz Użytkownika;
 17. Zamówienia publiczne: zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane dokonywane na różnych szczeblach i poziomach administracji federalnej, stanowej oraz lokalnej USA na obszarze całego świata, w tym w Polsce.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkownika Usług tj.:
  1. sposobu dokonywania Rejestracji,
  2. rodzajów świadczonych Usług,
  3. dostępu i korzystania ze świadczonych Usług.
  4. zawierania i rozwiązywania Umowy.
  5. terminów obowiązywania Umowy,
  6. wysokości Opłat.
 2. Administrator świadczy Usługi będące usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Rejestracja i zawarcie Umowy może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Wymogiem korzystania z Usług świadczonych przez Administratora oraz dokonania Rejestracji jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

§ 2. Usługi

 1. Administrator świadczy Usługi w Dni Robocze w godzinach od 8:00 do 18:00 czasu polskiego.
 2. Świadczenie przez Administratora Usług na podstawie Umowy polega na rejestracji Użytkownika w Amerykańskich Systemach Przetargów Publicznych.
 3. Świadczenie Usług odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu. Zlecenia składane w inny sposób nie będą realizowane przez Administratora.
 4. Wykonanie Usługi może zostać poprzedzone weryfikacją danych Użytkownika, których podanie było wymagane w Formularzu Rejestracyjnym. Administrator może zwrócić się do Użytkownika o przedstawienie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia Usług bez podania przyczyny w terminie 3 dni od dnia dokonania Rejestracji przez Użytkownika. W takim przypadku Administrator zwróci na rzecz użytkownika Opłatę, która została uiszczona na rzecz Administratora

§ 3. Umowa

 1. Świadczenie Usług przez Administratora odbywa się na podstawie Umowy zawieranej pomiędzy Administratorem oraz Użytkownikiem, po uprzednim dokonaniu Rejestracji.
 2. W celu uzyskania możliwości korzystania z Usług niezbędne jest dokonanie Rejestracji oraz uiszczenie Opłaty przez Użytkownika.
 3. Rejestracja i założenie Konta są niezbędne do zawarcia Umowy.
 4. Użytkownik dokonując rejestracji składa oświadczenie o woli zawarcia Umowy, którego niezbędnym elementem jest oświadczenie o uznaniu zobowiązania do zapłaty za wybraną w procesie Rejestracji Usługę, zgodna z cennikiem określonym w § 4 Regulaminu.
 5. W celu dokonania Rejestracji niezbędne jest wypełnienie przez Użytkownika Formularza Rejestracyjnego, w którym Użytkownik obowiązany jest wypełnić wszystkie oznaczone jako obowiązkowe pola Formularza Rejestracyjnego. Formularz Rejestracyjny udostępniony jest przez Administratora na stronie Serwisu.
 6. Formularz Rejestracyjny należy przesłać drogą elektroniczną (z wykorzystaniem Serwisu) do Administratora.
 7. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Administratora i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług. Użytkownik odpowiada za podanie poprawnego adresu poczty elektronicznej oraz poprawne funkcjonowanie poczty elektronicznej.
 8. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego przez Użytkownika oznacza:
  1. wyrażenie zgody na przetwarzania danych identyfikacyjnych/osobowych Użytkownika w zakresie koniecznym dla korzystania z Serwisu;
  2. akceptację warunków niniejszego Regulaminu i zobowiązanie się przez Użytkownika do jego przestrzegania;
  3. zobowiązanie się przez Użytkownika do przestrzegania w ramach korzystania z Serwisu porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób, niestosowania technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej.
 9. Czas rejestracji Użytkownika w Amerykańskich Systemach Przetargów Publicznych (wykonania Usługi) przez Administratora wynosi od 14 do 28 dni roboczych od zaksięgowania zapłaty i przekazania Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do dokonania tej rejestracji. Użytkownik otrzymuje powiadomienie w formie elektronicznej o każdym etapie w/w rejestracji. Czas rejestracji Użytkownika w Amerykańskich Systemach Przetargów Publicznych biegnie od 5 dnia po zaksięgowaniu przez Administratora Opłaty dokonanej przez Użytkownika z wykorzystaniem jednego ze sposobów płatności określonych w § 4 ust. 4 Regulaminu.
 10. Po zakończeniu procesu Rejestracji, Użytkownik w ciągu dwóch Dni Roboczych, otrzyma na adres e-mail podany przez niego w Formularzu Rejestracyjnym Potwierdzenie Zawarcia Umowy.
 11. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania swojego Loginu i/lub Hasła jakimkolwiek osobom trzecim. Udostępnienie Loginu i/lub Hasła przez Użytkownika jakiekolwiek nieuprawnionej osobie trzeciej uważane będzie za rażące naruszenie postanowień Regulaminu.
 12. Administrator może odmówić Rejestracji Użytkownika, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego dane są już używane w ramach Serwisu lub jeżeli Administrator poweźmie uzasadnioną i wiarygodną informację, że są one sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszają dobra osobiste lub uzasadnione interesy Administratora. W razie wystąpienia wskazanych okoliczności, Administrator może również odpowiednio zablokować Usługi świadczone Użytkownikowi oraz dochodzić roszczeń odszkodowawczych na drodze sądowej.

§ 4. Opłaty i Warunki Płatności

 1. Usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkownika są odpłatne.
 2. Użytkownik po zakończeniu Rejestracji i Wyborze Wariantu Usługi, otrzymuje od Administratora fakturę, która jest przekazana w formie elektronicznej. Termin płatności wynosi 7 dni kalendarzowych.
 3. Opłaty za świadczoną Usługę wnoszone są z góry przez Użytkownika i zależą od czasu na jaki zostaje wykupiona Usługa. Opłaty zostały ustalone jako ceny umowne i są podane poniżej:
  1. Opłata za jeden rok świadczenia Usługi wynosi – 5.000,00 zł,
  2. Opłata za dwa lata świadczenia Usługi wynosi – 7.000,00 zł,
  3. Opłata za trzy lata świadczenia Usługi wynosi– 8.000,00 zł.
 4. Uiszczenie Opłaty przez Użytkownika może nastąpić poprzez:
  1. system Dotpay
  2. szybki przelew elektroniczny na rachunek bankowy Administratora podczas procesu Rejestracji,
  3. płatność przelewem na podstawie pobranej faktury w terminie wskazanym w tej fakturze.
 5. Płatności za pośrednictwem systemu Dotpay mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby uprawnione do posługiwania się danym systemem płatności. Użytkownik przed dokonaniem płatności jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem systemu, z wykorzystaniem którego zamierza dokonać płatności.
 6. Administrator za pośrednictwem systemu Dotpay udostępnia dane, z wykorzystaniem których będzie możliwe dokonanie płatności.
 7. Użytkownik, po potwierdzeniu formularza płatności w Serwisie, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu systemu Dotpay – na stronę internetową systemu. W przypadku płatności w drodze przelewu internetowego, Użytkownik zostanie przekierowywany na stronę internetową wybranego przez siebie banku.
 8. Użytkownik dokonując przelewu za Usługę bezpośrednio na rachunek bankowy Administratora w tytule przelewu każdorazowo zobowiązany jest wpisać numer faktury.
 9. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z dokonaniem przelewu na rachunek bankowy Administratora lub wszelkie koszty wykorzystania systemu Dotpay.
 10. Faktura VAT zostanie przesłana na adres e-mail Użytkownika wskazany przy Rejestracji. Niniejszym Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie przez Administratora faktury w formie elektronicznej na adres e-mail Użytkownika.
 11. W przypadku nieterminowego regulowania należności Administratorowi przysługuje prawo wystawiania wezwania do zapłaty, naliczania odsetek ustawowych oraz dochodzenia swych roszczeń na drodze sądowej.

§ 5. Czas trwania Umowy

 1. Umowa zawarta jest na czas określony wskazany w Formularzu Rejestracyjnym.
 2. Administrator umożliwia zawarcie Umowy na okres: 1 roku, 2 lat lub 3 lat.
 3. Okres trwania umowy liczonym jest od dnia przesłania Użytkownikowi Potwierdzenia Zawarcia Umowy.
 4. Okresy dłuższe niż 3 lata podlegają indywidualnym uzgodnieniom pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem.
 5. Administrator na 30 dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy przesyła do Użytkownika w formie elektronicznej na adres e-mailowy Użytkownika informację o terminie zakończenia obowiązywania Umowy i możliwości jej przedłużenia.
 6. Administrator ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, a także usunąć Konto Użytkownika, w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu;
  2. umieszczania przez Użytkownika w Serwisie treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa;
  3. wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem lub w sposób naruszający uzasadniony interes Administratora (w szczególności poprzez udzielenie dostępu do Konta osobie innej niż Użytkownik);
  4. usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, który był użyty do Rejestracji oraz braku przekazania Administratorowi nowego adresu poczty elektronicznej;
  5. otrzymywania przez Administratora powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług;
  6. Użytkownik pozostaje w zwłoce się z dokonaniem Opłaty przez okres dłuższy niż 14 dni.
 7. O rozwiązaniu Umowy Administrator poinformuje Użytkownika poprzez email (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia kolejnej Umowy z dotychczasowym Użytkownikiem lub przedłużenia Umowy, a także odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, po uprzednim rozwiązaniu Umowy oraz odmowie świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, będącym skutkiem naruszenia przez Użytkownika Regulaminu.
 9. W przypadku rozwiązania przez Administratora Umowy na zasadach określonych w §5 ust. 6 Regulaminu, Administrator nie jest zobowiązany do zwrotu Opłaty uiszczonej przez Użytkownika na rzecz Administratora w zamian za świadczenie Usług, nawet jeżeli Usługi nie były świadczone na rzecz Użytkownika do końca okresu obowiązywania Umowy.

§ 6. Prawa i Obowiązki

 1. Administrator w ramach realizacji Umowy zobowiązuje się do:
  1. rejestracji Użytkownika w pięciu Amerykańskich Systemach Przetargów Publicznych;
  2. zapewniania dostępu dla Użytkownika do informacji na temat aktualnych Zamówień Publicznych udzielonych poprzez Amerykańskie Systemy Przetargów Publicznych, w których został zarejestrowany Użytkownik.
 2. Administrator zobowiązuje się do świadczenia Usług przez okres wskazany w Umowie,
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu;
  2. wysyłania na adres elektroniczny Użytkownika komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub Usług, a także treści reklamowych po uprzednim udzieleniu zgody przez Użytkownika na przekazywanie treści reklamowych;
  3. dowolnej modyfikacji sposobu świadczonych Usług, narzędzi wykorzystywanych do ich świadczenia oraz sposobu działania Serwisu;
  4. zablokowania dostępu do Konta zawierającego treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Administratora, w razie powzięcia wiarygodnych i uzasadnionych informacji na ten temat;
  5. usunięcia z Serwisu treści udostępnianych przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. korzystania ze świadczonych przez Administratora Usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób nienaruszający praw osób trzecich;
  2. korzystania ze świadczonych przez Administratora Usług wyłącznie na potrzeby Użytkownika;
  3. podania aktualnych i prawdziwych danych kontaktowych oraz do bieżącego aktualizowania tych danych.
 5. Użytkownik korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od:
  1. publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich;
  2. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek baz danych udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku;
  3. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania informacji pozyskanych w Serwisie wyłącznie na własne potrzeby i we własnym zakresie. Jednocześnie Użytkownik zobowiązuje się do zaniechania odpłatnego lub nieodpłatnego przekazywania informacji pozyskanych z Serwisu osobom trzecim. W szczególności, Użytkownikowi nie wolno oferować odsprzedaży informacji pozyskanych z Serwisu. Powyższe obowiązuje pod rygorem odszkodowawczym obejmującym również utracone korzyści Administratora.

§ 7. Odpowiedzialność

 1. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia Administratorowi szkody, jaka powstałą na skutek naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, chyba że ich naruszenie było następstwem okoliczności, za które Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Administrator nie ponosi wobec Użytkownika naruszającego Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w tym na skutek usunięcia Konta Użytkownika naruszającego Regulamin. W szczególności, Administrator nie jest zobowiązany do zwrotu Opłaty uiszczonej przez Użytkownika na rzecz Administratora w zamian za świadczenie Usług, nawet jeżeli Usługi nie były świadczone na rzecz Użytkownika do końca okresu obowiązywania Umowy.
 3. Administrator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
 4. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, a powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
 5. za treści udostępniane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu i Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich;
 6. informacje oraz materiały pobrane zamieszczone w Serwisie lub wysyłane za pośrednictwem sieci internet przez Użytkownika;
 7. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.);
 8. podanie przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych lub informacji, w tym podanie ich przy Rejestracji;
 9. działanie siły wyższej;
 10. nieprzestrzeganie przez Użytkowników Regulaminu;
 11. wszelkie inne zdarzenia lub szkody nie wynikające z winy umyślnej Administratora.

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, iż przetwarzanie danych osobowych w stosunku do Użytkowników, których to dotyczy odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 2. Administratorem danych osobowych jest spółką pod firmą COMMSBLACK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Balicka 100 (30 – 149 Kraków), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000678050, NIP 6772420254, REGON 367297889, e-mail: info@commsblack.com nr tel.600 066 539
 3. Administrator ma prawo żądania od Użytkownika dokumentów potwierdzających prawdziwość podanych przez Użytkownika danych osobowych.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień Umowy (w tym Regulaminu), na co Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę. Użytkownik w trakcie Rejestracji może również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych,.
 5. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz do zgłaszania żądania ich usunięcia.
 6. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika:
  1. nazwisko i imiona,
  2. nazwa firmy,
  3. numer NIP,
  4. numer REGON,
  5. wpis do KRS lub CEIDG,
  6. adres zamieszkania,
  7. numer telefonu,
  8. adres e-mail.
 7. W przypadku uzyskania przez Administratora informacji o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

§ 10. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotycząca niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Administratora powinny zostać przesłana do Administratora na adres email info@commsblack.com i zawierać Login, opis sytuacji będącej podstawą reklamacji oraz proponowane jej rozstrzygnięcie.
 2. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację złożoną przez Użytkownika w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie zawierała niezbędnych informacji do jej rozpatrzenia, Administrator zwróci się do Użytkownika o udzielenie dodatkowych informacji oraz rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania tychże informacji.

§ 11. Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet oraz posługiwanie się jedną z następujących przeglądarek internetowych:
  1. Microsoft Internet Explorer wersje od 8,
  2. Mozilla Firefox wersje od 14,
  3. Google Chrome wersje od 19,
  4. Apple Safari wersje od 5.

§ 11. Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) – niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywanym do korzystania Serwisu (na przykład na komputerze, tablecie, czy smartfonie). Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywanym do korzystania Serwisu, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywanym do korzystania Serwisu w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na danym urządzeniu końcowym. Administrator informuje przy tym, że korzystanie ze Strony przez Użytkownika po uniemożliwieniu przechowywania plików cookies może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora na urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywanym do korzystania Serwisu, a to poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej wykorzystywanej do korzystania z serwisu na danym urządzeniu końcowym. Usunięcie plików cookies jest możliwe także poprzez wykorzystanie programów służących do takich celów albo skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik na danym urządzeniu końcowym.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 czerwca 2017r.
 2. Rejestracja Użytkownika równoznaczna jest z zaakceptowaniem Regulaminu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu może być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi, zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, czy też zmianami zasad korzystania z Usług.
 4. O treści zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Administratora najpóźniej na miesiąc przed jej wprowadzeniem, poprzez umieszczenie przez Administratora na głównej stronie internetowej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na głównej stronie internetowej Serwisu przez co najmniej 14 dni. Dodatkowo, o opublikowaniu tej informacji Administrator powiadomi Użytkownika pocztą elektroniczną.
 5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu podlegają realizacji według postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia takiego zamówienia, o ile z przepisy prawa nie będą stanowić inaczej.
 6. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Administratora, ani zmiana danych Administratora wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.
 7. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa, należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 8. Administrator ma prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia Usług. W takim przypadku poinformuje Użytkownika, zamieszczając na stronie internetowej Serwisu stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić po upływie co najmniej 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji. Administrator zwróci Użytkownikowi proporcjonalną część Opłaty pobranej od użytkownika w związku z zawarciem Umowy (w proporcji odpowiadającej ilości czasu, w którym Usługi nie były świadczone wobec ilości czasu, w którym Usługi miały być świadczone).
 9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
 10. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.
 1. Wyślij emaila na adres tomasz@commsblack.com w celu otrzymania faktury pro-forma.
 2. W tytule emaila wpisz nazwę spółki do rejestracji.
 3. W treści emaila wpisz:
  • Pełna nazwa firmy
  • Adres firmy
  • NIP
  • Osoba kontaktowa
  • Telefon komórkowy
  • Email
  • Liczba lat rejestracji: 1, 2, 3
  • "Zapoznałem się z regulaminem strony CommsBlack i go akceptuję."